چراغ های اتاق عمل
              چراغ اتاق عمل -  دیواری -  LED                                                              چراغ معاینه چرخ دار - LED                                                    چراغ معاینه ثابت - LED                                                                          چراغ معاینه دیواری - LED