تخت پوست و زیبایی
تخت پوست و زیبایی
   
                   


                                       تخت معاینه مدل CH                                                                                    تخت پوست و مو و لیزر مدل GP3-N                               تخت پوست و مو و لیزر مدل GP3-K                                     تخت زیبایی مدل GPA2

 
                              


            تابوره طرح گرد مدل T3                  تابوره طرح انتونی مدل   T2                     تابوره طرح کاوو مدل T1