Touch Cooling
 
- اين دستگاه براي خنك كردن سطح پوست موقع كار با انواع  ليزر و    IPL  استفاده مي شود  و باعث جلو گيري از التهاب و قرمزي پوست و كم شدن درد مريض مي شود .
- اين دستگاه طوري طراحي شده است كه  پزشك مي تواند نسبت به دماي مورد نياز, دستگاه را تنظيم و از آن درهمه  نواحي بدن و جهت كار هاي مختلف  استفاده نمايد.