ست برداشت و تزریق چربی
مجموعه کامل ابزار های برداشت و تزریق چربی تماما اتوکلاوبل 
شامل :
  دو عدد کانول ساکشن سوپر لورلاک
 یک عدد کانول تزریق تامسنت سوپر لور لاک
 دو عدد میکروکانول تزریق چربی
 یک عدد هلدر هفتایی سرنگ 
 دو عدد لاکر سرنگ 20cc و 60cc
 یک عدد رابط سرنگ
 یک عدد درپوش سرنگ
 یک عدد دسته کانول لورلاک