خدمات فنی و مهندسی
 
      طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و آموزش، کلیه تجهیزات و دستگاه های پزشکی و بیمارستانی 
      مشاوره تخصصی خرید و راه اندازی مراکز درمانی
      تجهیز و راه اندازی کلینیک های تخصصی