نمایندگی
 
       اعطا نمایندگی فروش به شرکت های معتبر 
     اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر